Solargrafik
23 °C bei 22% LF
8,6 km/h aus Ost
Innentemperatur
25 °C
14.4 V
60 W
5 V
1.5 W
12 V
6.3 W
12 V
2.8 W
Regler-Temperatur
27 °C
16 W
Laststrom
13.7 V
Battstrom1
23 W
13.7 V
Battstrom2
3 W
Daten vom 20.04.2019 um 12:40 Uhr