• IG HIMMELSSTÜRMER

Solargrafik
0 W
9 °C bei 95% LF
windstill
Innentemperatur
9.8 °C
0 V
0 W
5 V
5 W
12 V
4 W
48 V
0 W
12.7 V
Battstrom1
9.9 W
27.2 V
Battstrom2
0.4 W
Daten vom 22.9.2021 um 23:17 Uhr
nach Oben