Solargrafik
23 °C bei 21% LF
8,6 km/h aus SO
Innentemperatur
23 °C
14.5 V
64 W
5 V
1.5 W
12 V
6.1 W
12 V
3.1 W
Regler-Temperatur
27 °C
15 W
Laststrom
13.8 V
Battstrom1
25 W
13.8 V
Battstrom2
4 W
Daten vom 20.04.2019 um 12:47 Uhr