• IG HIMMELSSTÜRMER

Solargrafik
5 W
18 °C bei 79% LF
12 km/h aus West
Innentemperatur
24.8 °C
15.4 V
68.5 W
5 V
6 W
12 V
3 W
48 V
10 W
14 V
Battstrom1
21.2 W
14.3 V
Battstrom2
18.4 W
Daten vom 25.6.2021 um 9:31 Uhr
nach Oben