Solargrafik
17 °C bei 59% LF
11,5 km/h aus West
Innentemperatur
17 °C
14.0 V
25 W
5 V
1.5 W
12 V
7.3 W
12 V
3.1 W
Regler-Temperatur
19 °C
16 W
Laststrom
13.3 V
Battstrom1
3 W
13.3 V
Battstrom2
0 W
Daten vom 16.06.2019 um 9:11 Uhr