• IG HIMMELSSTÜRMER

Solargrafik
0 W
6 °C bei 86% LF
9.7 km/h aus NW
Innentemperatur
9.9 °C
0 V
0 W
5 V
5 W
12 V
4 W
48 V
0 W
12.7 V
Battstrom1
6.6 W
12.7 V
Battstrom2
3.9 W
Daten vom 7.5.2021 um 21:50 Uhr
nach Oben